# ویرایش_ادبی

علایم نگارشی

  نشانههایمتداولومعمولزبانفارسی ویرگول( ، ) - ویرگول(کاما،درنگنما):نشانهمکثیاوقفیکوتاهاست. - مواردکاربردویرگول: - 1 دربینعبارتهاوجملههایغیرمستقلیکهباهمدرحکمیکجملهکاملباشد.   /اینهمهخلفووعدهوتأخیر،ازشمابعیدبود. - 2 آوردنکلمهیاعبارتیتوضیحیدرضمنجملهیاعبارتدیگر   ./احمد،برادرمسعود،دیروزاینجابود. - 3 درمواردیکهچندکلمهدارایاسنادواحدیباشند   ./آب،غذا،هوا ومسکنازضروریاتاولیهحیاتآدمیاست. - 4 آوردنویرگولمیاندوکلمهبرایجلوگیریازاحتمالغلطخواندنجمله./    ما،درخلوتبهرویخلقببستیم. - 5 برایجداکردنبخشهایمختلفیکنشانییامرجعومأخذیکنوشته./ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 534 بازدید