# قافیه

قالب های شعری

قالبهایشعری بیت : کمترینمقدارشعریکبیتاست. مصراع: هربیتشاملدوقسمتاستهریکازاینبخشهایکمصراعنامداردکمترینمقدارسخنموزونیکمصراعاست. وزنشعر: آهنگخاصیکهدرتماممصراعهاییکشعریکساناستهمانوزنشعرنامیدهمیشود. ردیف: کلماتهممعنیومستقلیکهدرپایانمصراعهاعیناًتکرارمیشودردیفنامدارد. شعریکهردیفدارد(مردّف)خواندهمیشود. قافیه : کلماتهمآهنگوهموزنمصراعهایشعرراقافیهگویند. ایساربانآهستهرانکارامجانممیرود                      واندلکهباخودداشتمبادلستانممیرود.                                  قافیه    ردیف                                                       قافیه      ردیف قافیهاجباریوردیفاختیاریاست،ردیفهموارهتابعقافیهاستوبعدازآنمیآید.
/ 4 نظر / 1227 بازدید