گروه ادبیات متوسطه دوره اوّل استان کردستان

گروه ادبیات فارسی استان کردستان

مطالب ارسالی همکارن رشته ادبیات استان کردستان

  کتاب های درسی در ایران        اسفنديارمعتمدي :حدود دو قرن پيش ميان ايران و روسيه جنگ هاي نسبتا طولاني درگرفت. با وجود ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 16 بازدید

نمونه سوالات ویژه دبیران

برای دریافت نمونه سوالات بیشتر به آدرس های زیر مراجعه فرمایید http://up5.iranblog.com/images/4cbdrn02z77s4afmk154.pdf http://up5.iranblog.com/images/bt9tc1rbi641gb63l.pdf http://up5.iranblog.com/images/6d96c2rzsy030szk9nu5.pdf http://up5.iranblog.com/images/581c8x2glwfkoi4l7p.pdf http://up5.iranblog.com/images/gphvptd07vqso1jkuwue.pdf
/ 0 نظر / 26 بازدید

مقاله آقرینش نخستین انسان در اساطیر

  دیدگاه یهودیّت ومسیحیّت درموردآفرینش نخستین انسان(آدم):       نظراین دوشبیه به هم وتأییدکننده ی یکدیگراست. درکتاب مقدّس، عهدعتیق درموردآفرینش آدم چنین آمده ... ادامه مطلب
/ 0 نظر / 225 بازدید

قالب های شعری

قالبهایشعری بیت : کمترینمقدارشعریکبیتاست. مصراع: هربیتشاملدوقسمتاستهریکازاینبخشهایکمصراعنامداردکمترینمقدارسخنموزونیکمصراعاست. وزنشعر: آهنگخاصیکهدرتماممصراعهاییکشعریکساناستهمانوزنشعرنامیدهمیشود. ردیف: کلماتهممعنیومستقلیکهدرپایانمصراعهاعیناًتکرارمیشودردیفنامدارد. شعریکهردیفدارد(مردّف)خواندهمیشود. قافیه : کلماتهمآهنگوهموزنمصراعهایشعرراقافیهگویند. ایساربانآهستهرانکارامجانممیرود                      واندلکهباخودداشتمبادلستانممیرود.                                  قافیه    ردیف                                                       قافیه      ردیف قافیهاجباریوردیفاختیاریاست،ردیفهموارهتابعقافیهاستوبعدازآنمیآید.
/ 4 نظر / 983 بازدید

علایم نگارشی

  نشانههایمتداولومعمولزبانفارسی ویرگول( ، ) - ویرگول(کاما،درنگنما):نشانهمکثیاوقفیکوتاهاست. - مواردکاربردویرگول: - 1 دربینعبارتهاوجملههایغیرمستقلیکهباهمدرحکمیکجملهکاملباشد.   /اینهمهخلفووعدهوتأخیر،ازشمابعیدبود. - 2 آوردنکلمهیاعبارتیتوضیحیدرضمنجملهیاعبارتدیگر   ./احمد،برادرمسعود،دیروزاینجابود. - 3 درمواردیکهچندکلمهدارایاسنادواحدیباشند   ./آب،غذا،هوا ومسکنازضروریاتاولیهحیاتآدمیاست. - 4 آوردنویرگولمیاندوکلمهبرایجلوگیریازاحتمالغلطخواندنجمله./    ما،درخلوتبهرویخلقببستیم. - 5 برایجداکردنبخشهایمختلفیکنشانییامرجعومأخذیکنوشته./ ... ادامه مطلب
/ 1 نظر / 319 بازدید
آذر 93
2 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
2 پست
خرداد 93
1 پست
اسفند 92
1 پست
بهمن 92
1 پست
آذر 92
2 پست
آبان 92
5 پست
مهر 92
3 پست
مرداد 92
1 پست
تیر 92
1 پست
اسفند 91
1 پست
بهمن 91
1 پست
دی 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 90
2 پست
اسفند 89
2 پست
بهمن 89
1 پست
دی 89
9 پست
آذر 89
2 پست
آبان 89
1 پست