علایم نگارشی

 

نشانههایمتداولومعمولزبانفارسی

ویرگول( ، )

- ویرگول(کاما،درنگنما):نشانهمکثیاوقفیکوتاهاست.

- مواردکاربردویرگول:

- 1 دربینعبارتهاوجملههایغیرمستقلیکهباهمدرحکمیکجملهکاملباشد.   /اینهمهخلفووعدهوتأخیر،ازشمابعیدبود.

- 2 آوردنکلمهیاعبارتیتوضیحیدرضمنجملهیاعبارتدیگر   ./احمد،برادرمسعود،دیروزاینجابود.

- 3 درمواردیکهچندکلمهدارایاسنادواحدیباشند   ./آب،غذا،هوا ومسکنازضروریاتاولیهحیاتآدمیاست.

- 4 آوردنویرگولمیاندوکلمهبرایجلوگیریازاحتمالغلطخواندنجمله./    ما،درخلوتبهرویخلقببستیم.

- 5 برایجداکردنبخشهایمختلفیکنشانییامرجعومأخذیکنوشته./    تهران،خیابانسعدی،کوچهلاله،پلاک 9،منزل...

- 6 گاهدرآغازوپایانجملهدعاییوجملهمعترضهمیآید./علی،علیهالسّلام،می

/ 1 نظر / 319 بازدید
کتی

بسیار عالی بود کامل کامل[بغل]