انشای پایه سوم راهنمایی

نمونه سؤالات انشای پایه ­ی سوم راهنمایی

<!-      برای هر یک از ترکیبات زیر جمله­ ای زیبا بنویسید

          مرغ جان:

خورشید ایمان :

<!--معادل فارسی کلمه های زیر را بنویسید.

طرّار:

سوبسید :

<!-    به فارسی روان برگردانید.

مادر حسنک زنی بود سخت جگر آور.

چون سگ اصحاب کهف آن خرس زار / شد ملازم از پی آن بردبار

<!-    یک متن جذّاب دارای چه ویژگی هایی است ؟

<!-   برای تصویر مقابل یک عنوان و چند جمله و یا یک عنوان و یک شبکه­ ی معنایی بنویسید ( انتخاب تصویر توسّط دبیر

<!    پرورش و آفرینش زیبایی در متن از چه راه­ هایی امکان پذیر است ؟

<!-   در باره­ ی یکی از موارد زیر یک بند (حداقل شش جمله ) بنویسید .

از زبان بلبل

کوه آبیدر

آسمان ....

<!--   چهار مورد از زیبایی های ادبی ابیات زیر را بیان کنید .

تا کی آخر چو بنفشه سر غفلت در پیش   /   حیف باشد که تو در خوابی و نرگس بیدار

عقل حیران شود از خوشه­ ی زرّین عنب    /  فهم عاجز شود از حقّه­ ی یاقوت انار

<!--    ویژگی­های رمان را بنویسید .

<!--   پیام بیت زیر را در یک بند بنویسید .

هان مشو نومید چون واقف نِه­ ای از سرّ غیب   /     باشد اندر پرده بازی­ های پنهان غم مخور

انشا : انتخاب موضوع به عهده­ ی دبیر با توجّه به محتوای کتاب

 

/ 3 نظر / 31 بازدید
محرمانه

خدا رحم کنه به اون کسی که بخواد اینارو حل کنه

[گریه]