تحلیل سؤالات ادبیات آزمون ورودی استعدادهای درخشان 93

نقد و نظری بر سؤالات ادبیات آزمون ورودی استعدادهای درخشان
94-93 ( پایه های ششم و نهم )

     پایه ی ششم

1- سؤالات جامع نیست و تمام مطالب و اهداف کتب بخوانیم و بنویسیم را
و مهارت های نوشتاری را در بر نمی گیرد. برای نمونه ، بخشی از دانش های ادبی،  تاریخ ادبیّات است که حتّی یک سؤال از پانزده
سؤال به آن اختصاص داده نشده است و هم چنین مهارت های نوشتاری که بخش عمده ای از
دانش های زبانی و ادبی را تشکیل می دهد و درکتاب به نام «مهارت های نوشتاری» آمده
است از 15 سؤال بهره ای ندارد.

2- جای بسیار شگفتی است که سه متن ، دو متن از گلستان سعدی و یک متن
از شاهنامه، برای انتخاب سؤال و به عنوان درک مطلب آورده شده است و 7 سؤال از
پانزده سؤال را به خود اختصاص داده ( حدود 50% از سؤالات) که هیچ کدام از متن ها
در کتاب درسی نیست و دانش آموز قبلاً با آن روبه رو نشده است. جای سؤال است که آیا
طرّاحان محترم خود با آن همه تجربه و سطح دانش می­توانند در وقت و زمان محدود
اختصاص یافته به آزمون پاسخ دهند؟! به عنوان مثال در سؤال 22 دانش آموز باید شش
بیت از شاهنامه (یک متن تاریخی ) را بخواند تا بتواند یک ترکیب اضافی و یک ترکیب
وصفی را بیابد.

3- اوّلین سؤال ادبیات فارسی ( سؤال یازده آزمون ) از درس پانزده ص
91 ، شعر «میوه ی  هنر » انتخاب شده است که
طرّاح محترم عمداً و یا اشتباهی از کتاب پارسال استفاده کرده و به جای واژه ی
«خوار» ، کلمه ی «خار» را نوشته که علاوه بر تحریف شعر پروین اعتصامی معنی را نیز
تغییر داده که این امر از نظر هر دانایی مردود و از نظر علمی قابل پیگرد است.

4- سؤال دوم ادبیات ( سؤال دوازده آزمون) نیز دارای دو پاسخ صحیح می
باشد یعنی نسبت معنایی «محال و ممکن» تضاد معنایی است که گزینه های 3 و 4 نیز
متضاد هستند.

5- سؤال پانزده دفترچه، متن(حکایتی) از گلستان سعدی است که در متن
کتاب فارسی وجود ندارد و جای تعجّب است که در این سؤال هیچ هدفی از اهداف فارسی را
به خود اختصاص نمی دهد ( نه «مهارت های نوشتاری »مربوط به کتاب و نه مسائل مربوط
به بخش «یادآوری های کتاب» و ...) فقط چهار کلمه از متن برداشته شده و به صورت جا
خالی باید جایگزین شود . در این سؤال اگر کسی قبلاً متن را ندیده باشد قطعاً با
مشکل مواجه خواهد شد حتّی دبیران ادبیات چه برسد به دانش آموزان.

6- در سؤال شانزده دفترچه که باز هم مربوط به حکایتی از گلستان است
هر چهار گزینه درست است ؛ واقعاً جای بسی تأسّف است که سازمان پرورش استعدادهای
درخشان با آن همه تجربه و ... در طرّاحی آزمون چنین رویه ای پیش بگیرد و حدّاقل از
یک دبیر با دانش ادبی برای ویراست علمی سؤالات استفاده نکند.

7- سؤال 22 که از متن شاهنامه انتخاب شده است (آن هم شش بیت ) که 5
بیت آن در کتاب درسی نیست، از نظر علمی صحیح نیست ( استفاده از متن تاریخی برای
دستور امروزی ) ؛ احتمالاً طرّاح محترم دانش آموز پایه ی ششم را با داوطلبان کنکور
اشتباه گرفته است.

8- در همان ابیات شاهنامه «دیو سپید» به عنوان ترکیب وصفی در نظر
گرفته شده است و این در حالی است که در این متن اسم خاص بود و یک اسم مرکّب محسوب
می گردد اگر چه مانند خرّمشهر و سپید رود اضافه مقلوب هم نشده باشد.

 

پایه ی نهم ( سوم متوسطه دوره اوّل )

1-   سؤالات جامع نیست و تمام مطالب کتاب درسی ر اشامل نمی شود. بخشی
از ادبیّات فارسی و دانش های ادبی را تاریخ ادبیات تشکیل می دهد و بخش دیگری از
کتاب را دانش های زبانی وادبی، که بسیار مهم است امّا در سؤالات به هیچ کدام از
این دو بخش توجّهی نشده است.

2-  سؤال یازدهم دفترچه آزمون
تمام گزینه ها نادرست است. گزینه ی 1 تمیز به معنی قوه شناخت نیست ، در گزینه ی 2
اوان به معنی هنگام و زمان است نه اوایل ، در گزینه ی 3 همگن به معنی هم جنس و
همانند و در گزینه ی 4 فرط به معنی از حد گذشتن و زیاده روی می باشد.

3- سؤال دوازدهم نیز تمام گزینه ها اشتباه است زیرا تعب و محنت نسبت
به هم مترادف هستند در صورتی که در هیچ کدام از گزینه­ها  واژه های مترادف وجود ندارد.

4- سؤال سیزدهم گزینه ی یک دارای اشتباه تایپی است که موجب تغییر
معنی عبارت می شود که باید به شکل درست نوشته شود تا آزمون دهنده دچار سردر گمی
نشود. شکل درست ( گهر بی هنر خوار است و زار است و سست )

5-  سؤال شانزدهم هیچ کدام از دانش های  زبانی و ادبی را نمی سنجد .

6- بخش اعظم متن قابوس نامه خارج از کتاب بود در حالی که در دفترچه
ی راهنمای ثبت نام  تأکید شده که از مطالب
کتب پایه ی سوم سؤالات طرّاحی خواهد شد.

 

بررسی کنندگان آزمون:    کمال حسینی                                        فاروق
سلیمانی

/ 0 نظر / 74 بازدید