نمونه سوال املای سال دوم

1

صحیح یا غلط بودن عبارات زیر را مشخص کنید.

الف)«معمور »به معنای «آباد شده» است و «مأمور» کسی که فرمانی را اجرا می­کند.                                         ص ⃝       غ ⃝

ب)«مستور» به معنی پوشیده شده و «مسطور» به معنی نوشته شده است.                                                         ص⃝           غ   ⃝

ج)«معاصر»هم خانواده­ی« عصاره» است.                                                                                                    ص⃝           غ⃝

د) در دو ترکیب «اصل و نسب» و «اصل و نصب» شکل املایی ترکیب دوم صحیح است.                                ص⃝                غ⃝

2

2

از میان گزینه های زیر، گزینه صحیح را انتخاب کنید.

الف)املای کدام واژه  با توجه به معنی آن، درست است؟

الف) طرب:  رنج      ب)نغذ:نیکو      ج)مِهَک: ابزار سنجش       د)اهتزاز: تکان خوردن

ب)با توجه به معنی املای کدام واژه نادرست است؟

الف)غضب: خشم      ب)  بسیرت: دانایی            ج)آویز:   جنگ         د)احزان: غم­ها

1

3

برای هر یک از کلمات زیر یک هم آوا بنویسید.

صَفَر:                            سبا:                              صواب:                  حیات:

1

4

شکل درست املای واژه را با توجّه به معنای جمله برای جای خالی انتخاب کنید.

1)اگر به لحاظ کاغذ در .................نبودیم.(مزیقه- مضیقه- مظیقه)

2)صدای .....................سماور در فضای اتاق پیچیده بود.( قلقل- غلغل)

3) در دوسوی خیابان­ها، درختان چنار.................شده است.(قرص، غرص، غرس)

4) گهر بی هنر زار و ...............................است و سست.(خوار، خار)

5)درختان از پوشش سبز خود............................می­شوند.(اُریان، عریان)

6)واژه­ی ..................به معنی میل کردن است.(خرد، خورد)

3

5

در متن زیر واژه های نادرست املایی را بیابید و شکل صحیح آن را بنویسید.

شاخه های درختان، زیر باره میوه­های تابستانی قد خم می­کنند.تابستان هم خالی از زیبایی نیست.به خصوص که فراقت از درس امکان بهره بردن از این زیبایی ها را دوچندان می­کند. تابستان نیز به ظرورت کم کم جای خود را به پایز می­دهد. زیبایی طبیعت منهصر به سبزه و گل نیست. شاید بوته­ی یک گل وحشی که در عمق دره­ای از دل سنگ­ها سربرآورده است، شکوهی کم تر از جنگل­های سرسبز و انبوه نداشته باشد.

1(                          )    2(                           )                         3(                  )

 

4(                        )        5(                              )                      6(                             )

 

موفق باشید

3

/ 3 نظر / 30 بازدید

,l;'

[تایید][دست]خوب بود[گل]