آرایه های ادبی

جناس

- جناس : یکسانیدوواژهدرتلفّظواختلافشاندرمعنیاست .(جناسدرشعرونثربهکارمیرود)

- انواعجناس:

جناستام:یکسانیدوواژهدرتعدادوترتیبصامتهاومصوتهاست:

باز(پرنده)،باز(گشاده)،خویش(خود)،خویش(فامیلوقوم)

جناسناقص

اختلافدرمصوتهایکوتاه حرکتی(مُرد،مَرد)

اختلافدرنوعحروف(اختلافی):

·         درحرفاول(مضارع)کیشوریش

·         درحرفوسط(لاحق)بازار،بیزار

·         درحرفآخر(مطرف)یاد،یار

اختلافدرتعدادحروف(افزایشی):

·         دراولرنج،مرنج

·         دروسطچمن،چمان

·         درآخرشفق،شفقت

جناسمرکب:اختلافدرترکیبوجداشدنبخشهایجناساستمرجان/مر،جان

 

- واجآرایی : تکراریکواجصامتیامصوتاستدرکلماتیکمصراعیابیتبهگونهایکهآفرینندهموسیقیدرونیباشدوبرتأثیرشعربیفزاید.

- مثال: جانبیجمالجانانمیلجهاننداردهرکسیکهایننداردحقّاکهآنندارد(مصوتبلندآ،حرفج)

- شباستوشاهدوشمعوشرابوشیرینی(تکرارصامتش )

تکرارصامتهایخوز (خیزیدوخزآریدکه

/ 0 نظر / 127 بازدید