قالب های شعری

قالبهایشعری

بیت : کمترینمقدارشعریکبیتاست.

مصراع: هربیتشاملدوقسمتاستهریکازاینبخشهایکمصراعنامداردکمترینمقدارسخنموزونیکمصراعاست.

وزنشعر: آهنگخاصیکهدرتماممصراعهاییکشعریکساناستهمانوزنشعرنامیدهمیشود.

ردیف: کلماتهممعنیومستقلیکهدرپایانمصراعهاعیناًتکرارمیشودردیفنامدارد.

شعریکهردیفدارد(مردّف)خواندهمیشود.

قافیه : کلماتهمآهنگوهموزنمصراعهایشعرراقافیهگویند.

ایساربانآهستهرانکارامجانممیرود                      واندلکهباخودداشتمبادلستانممیرود.

                                 قافیه    ردیف                                                       قافیه      ردیف

قافیهاجباریوردیفاختیاریاست،ردیفهموارهتابعقافیهاستوبعدازآنمیآید.

/ 4 نظر / 983 بازدید

خوبببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببببب بود [لبخند][خرخون][عصبانی][شیطان]

raana

عالی بود امتحانم 20 شد

غلط نکنم یه پا دانشمندی

nastaran

خیلی عالی بود