آرایه های ادبی

علمبدیع:

آرایههایلفظی :سجع،جناس،واجآرایی،اشتقاق،ردالعجزعلیالصدر(تصدیر)،تکرار،ملمع

آرایههایمعنوی: مراعاتالنظیر(تناسب)،تلمیح،تضمین،تضاد،ایهام،لفونشر،اغراق،ارسالالمثلتمثیل(وحسنطلب

الف )آرایههایلفظی :

سجع

- سجع: یکسانیدوواژهدرحرفآخر،وزنویاهردویآن­هاست (دراصلآوازکبوتراست)

سجعمطرف:اشتراکدوکلمهدرحرفپایانیغایتونهایت

- انواعسجع: سجعمتوازن:اشتراکدروزنباطلوضایع

سجعمتوازی: اشتراکهم

/ 0 نظر / 23 بازدید