بودجه بندی کتاب فارسی و مهارت های نوشتاری

 

جدول بودجه بندی کتاب فارسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی94/93

پایه هفتم

پایه هشتم

مهر

پایان فصل اوّل

مهر

صفحه 9 تا 28

آبان

پایان درس ششم

آبان

صفحه 29 تا 42

آذر

پایان فصل چهارم

آذر

صفحه 43 تا 76

دی

امتحانات نوبت اوّل

دی

امتحانات نوبت اول

بهمن

پایان فصل پنجم

بهمن

صفحه 77 تا 89

اسفند

پایان فصل ششم

اسفند

صفحه 90 تا 102

فروردین واردیبهشت

پایان کتاب

فروردین و اردیبهشت

صفحه 103 تا پایان کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

خرداد

امتحانات نوبت دوم

 

جدول بودجه بندی کتاب مهارت های نوشتاری دوره اول متوسطه در سال تحصیلی94/93

پایه هفتم

پایه هشتم

مهر

پایان درس اوّل صفحه23

مهر

پایان درس اوّل صفحه23

آبان

درس دوم وسوم تا صفحه42

آبان

درس دوم وسوم تا صفحه42

آذر

درس سوم وچهارم صفحه54

آذر

درس سوم وچهارم صفحه54

دی

امتحانات نوبت اوّل

دی

امتحانات نوبت اوّل

بهمن

درس پنجم وششم تاصفحه77

بهمن

درس پنجم وششم تاصفحه69

اسفند

درس ششم وهفتم تا صفحه87

اسفند

درس ششم وهفتم تا صفحه78

فروردین واردیبهشت

پایان کتاب

فروردین و اردیبهشت

پایان کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

خرداد

امتحانات نوبت دوم

 

/ 0 نظر / 315 بازدید