املای پایه سوم راهنمایی

نمونه سؤالات املای غیر تقریری پایه‌ی سوم راهنمایی

  در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

الف) بسات  ب)بصاط   ج) بساط    د) بصات    املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 الف) خرد و فراصت  ب) کهن‌سال وفرتوت   ج)مدح و ثنا  د) مصون و محفوظ  

 الف) استراق سمع  ب) پرندگان خوش‌خوان   ج)تذهیب نفس  د) نیکو خصال 

الف) بنیان‌گذار   ب) خدمت‌گذار  ج) درخواست  د) برخاست  

   باتوجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)التفاط : توجّه کردن  ب) اعزاز‌: گرامی داشتن    ج) خوار‌‌ : پست و فرومایه   د) رخصت : اجازه 

 الف) ضمان : پذیرفتن   ب) صواب : درست   ج) طرّار : دزد  د)قوص قزح : رنگین کمان 

 در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

 .......... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیازدارد. ( امارت -  عمارت )

کوه‌های .......... از برف زاگرس پرشکوه و دیدنی است. ( مستور - مسطور )

 هرروز لوح و کتاب در زیر بغل می نهاد و آرام از کوچه‌ها می‌گذشت و خود را به .......... درس استاد می‌رسانید.(محظر- محضر)

 ................ گلوله به گوش می رسید . ( سفیر ، صفیر )

   در متن زیر پنج غلط املایی وجود دادر آن‌ها بیابید و صحیح آن‌ها را در شماره‌های زیر بنویسید.

     اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید.

     آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانش مند ایرانی، چه شب­ها که به روز رسانده­اند تا نام ایران بماند و عزّت و سر بلندی این سرزمین آسیب نبیند . چه انسان­هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده­اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند.

 

       

 

 

 

/ 0 نظر / 189 بازدید