املای دوم راهنمایی

نمونه سؤالات املای غیر تقریری پایه‌ی دوم راهنمایی

با توجّه به معنی املای کدام کلمه درست است؟

الف – نغز : نیکو                     ب – هور : خوبان بهشتی                          ج -  صواب : پاداش                                     د – رایهه : بوی خوش

باتوجّه به معنی املای کدام کلمه نادرست است؟                                                                                                                                       الف – آذرم : شرم و حیا                    ب –  عصار ه:  چکیده                     ج -  اسرار : رازها                               د –  تماثیل : شکل ها

جای خالی هرجمله را با شکل صحیح کلمه کامل کنید .

الف – در زیبایی های بهار .............. کنید . ( تحمّل -  تعمّل – تأمّل )

ب – بهار فصل تجدید ..............طبیعت است . ( حیاط – حیات )

ج – در بهار درختان با وزش هر نسیم به ................. در می آیند . ( اهتزاز – اهتزاض )

د- فواصل میان درختان باغ ، .................. از انواع درختان و اقسام میوه است . ( مستور – مسطور – مصتور – مصطور )

با توجّه به کلمات هم معنی داخل پرانتزها حرف افتاده ی هرکلمه را بنویسید .

الف – مشاهده ی مناظر زیبا ، چشم را نیرو و دل را نشا.... می بخشد . (شادابی و طراوت )

ب-  به دنبال ت.....وّل در باورها ، ذهن و زبان و نگرش جامعه نیز تغییر می یابد . (تغییر و دگرگونی )

کدام واژه به (   -ّ ) نیاز ندارد .

الف- تربیت                    ب- موقر                             ج – منزه                        د – طلاب

در ترکیبات و کلمات زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

هیران وسرگردان -  صحن خانه ها – بقض گلو – غل غل سماور – مأموران سلیب سرخ

الف – یک مورد          ب- دو مورد                 ج – سه مورد                  د-  چهار مورد

در متن زیر ده غلط املایی وجود دارد آن ها را پیدا کرده و شکل درستشان را بنویسید .

دوران حکومت پهلوی با خفه قان و اسطبداد همراه بود .

محسن گاه نگاهش به دست های مادر بود که دانه های قرمز انار را از پوست جدا می کرد و گاه به دانه های تصبیح که بین انگشتان مادر بزرگ می لقزید .

تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید ،دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند بسربرید .

مردمان این سرزمین اسامی فرزندان خود را از نام های اعمّه و اولیا و اوصیای دین  خود یا ادیان دیگر یا اناوینی که بیانگر تقوا و فظیلت باشد ، انتخاب می کنند .

بهار که می آید ، هر شاخه گویی دست خاهشی است که در طلب باران از زمین به آسمان بر آمده است ؛آسمان هم البتّه سخاوتمند می شود .

 

1-                                        2-                                         3 -                                   4 -                                   5 -                           

6-                               7 -                                         8 -                                  9 -                                 10 -   

 

 

 

   در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

سخنران مسجد محلّه پیش نهاد کرد شب‌ها به پشت بام برویم و برای  .......    به آن حکومت ظالم و ....... «الله‌اکبر» بگوییم.

الف) احتراز- فاسد        ب) اعتراز- فاسد       ج) اعتراض فاسد   د) اعتراز فاصد  

   املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

 الف) قدرت کاذب        ب) بغض وکینه    ج) قلم صحر آمیز  د) تشتّت آرا 

الف) هدهد صبا   ب) هوش و زکاوت    ج) مظاهر آفرینش   د) عشق و عاطفه 

  با توجّه به معنی املای کدام گزینه درست است؟

الف) اصرار : رازها   ب) فراق : آسایش   ج)صحن : عرصه  د) منهصر‌: محدود 

    در کدام گزینه علامت تشدید نادرست است؟

الف)تجمّل  ب) شفقّت  ج)موقعیّت های مهم  د)عزّت وافتخار 

    کلمات هم‌آوا را در جای درست به کار ببرید.

 کار ......... و درست آن است که برای کسب ......... و پاداش آخرت تلاش کنیم. (ثواب صواب )

 پرنده‌ای ........ از درخت فرود آمد. ( خرد خورد )

   در جای خالی شکل صحیح کلمه را قرار دهید.

 مرد فقیه مسئله را باز گفت و سپس از جای ........ و دوست بیمار را ترک کرد. (برخواست- برخاست )

 اثر ............ هم نشین بر منش  وکردار انسان مهمّ و عمیق است. ( گذاری گزاری )

   در متن زیر پنج غلط املایی وجود دارد آن‌ها را بیابید و صحیح آن‌ها را در جدول زیر بنویسید.

       فرمان روا روی به فرزندان کرد و گفت : «ای فرزندان، حال شما در  زندگی این چنین است. تا هنگامی که یاور و پشتیبان هم باشید، دشمن نمی تواند بر شما چیره شود و سالیان دراز می توانید پیروز و ضفرمند به سربرید».

     در ایران، نشستن در مجالس آداب خاصّی دارد. در حضور کسانی که احترامشان واجب و لازم است، زانووان را به زمین می­زنند وموقّر ومتین می­نشینند.

     تابستان نیز به ضرورت کم­کم جای خود را به پاییز می­دهد. درختان از پوشش سبز خود عریان می­شوند وگویی با اهتزاض برگ­های زرد ونارنجی و سرخ آتشین در باد شعله می­کشند وهزار رنگ با هم درمی­آمیزند.

     شما تصوّری از آینده­ی خود دارید؛ حتماً در آن تصویر رویایی به زندگی شیرین وموفّق می اندیشید. به شغل خوبی فکر می کنید که درآمدی عالی نسیب شما می­کند.

 

<!--[if !supportLists]-->1-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->2-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->3-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->4-       <!--[endif]-->

<!--[if !supportLists]-->5-       <!--[endif]-->

 

 

 

/ 0 نظر / 60 بازدید