تاريخ : | | نویسنده : مدیر

نمونه سؤال انشای فارسی پایه ی اوّل راهنمایی

ردیف

سؤال

سطح حیطه شناختی

1.       

برای هرکدام از موارد زیر ، نشانه ی اختصاری مناسب به کار ببرید. ( 5/0 نمره )

پیامبر اکرم (              )                           حضرت علی (          )

 

کاربرد

2.       

جمله­های ادبی زیر را به صورت جمله­ی زبانی بنویسید . ( 1 نمره )

گل یک تابلوی نقّاشی قشنگ است که خداوند در برابر چشمان ما قرار داده است .

گل ها در بهار خندیدند

تجزیه و تحلیل

3.       

با هر یک از ترکیبات زیر جمله­ بسازید .  ( 2 )

دوستی و رفاقت  :

بازوان آهنین :

کاربرد

4.       

در باره ی تصویر روبه رو یک بند بنویسید . ( حدّاقل  شش  جمله ) ( 5/1 نمره )

 

 

ترکیب

5.       

یکی از زیبایی های فصل بهار را در چهار جمله توصیف کنید . (1  نمره)

 

ترکیب

6.       

عبارت زیر را با نشانه های مناسب ، نشانه گذاری کنید . ( حدّاقل چهار نشانه ) ( 1 نمره )

چون مادرم چنان دید دعا کرد و گفت یارب تو از وی خشنود باش و درجتش درجه ی اولیا گردان

 

کاربرد

7.       

در داستان نویسی زاویه ی دید را توضیح دهید . ( 1 )

 

دانش

8.       

برای نوشتن نامه باید به چه مواردی توجّه کنیم چهار مورد را نام ببرید . ( 1 )

 

دانش

9.       

یکی از آرایه های ادبی ( زیبایی­های ادبی ) ابیات زیر را توضیح دهید .   ( 1 )

 

دانـــــه آرام بر زمین غلتیـــد        *       رفت و انشای کوچکش را خواند

            گفت : باغی بزرگ خواهــم شد       *       تا ابـــــــد سبز سبز خواهم ماند

 

فهم

10.   

از میان مو ضوعات زیر یکی را انتخاب نموده و در باره ی آن انشایی بنویسید .( 10  نمره  )

1-      مدرسه ی خود را توصیف کنید.

2-      یکی از خاطرات خود را بنویسید.                                            

3-      نامه ای دوستانه بنویسید .

4-      یک سفر تخیّلی.

5-      نامه­ای به یکی از شخصیّت­های مورد علاقه­ی خود بنویسید.

6-      دنیای رؤیایی من .

7-      من بزرگم یا کوچک .

 

 

ارزشیابی

 

نمونه سؤال املای فارسی پایه ی سوم راهنمایی

ردیف

سؤال

سطح حیطه شناختی

1-       

در جای خالی املای کدام گزینه صحیح است ؟

در زمین نگاه کن که چگونه .......... تو ساخته است و جوانب وی فراخ گسترانیده .

الف) بسات 5      ب)بصاط  5     ج) بساط   5     د) بصات 5

 

دانش

2-       

املای کدام گروه کلمات نادرست است؟

Ü      الف) خرد و فراصت 5      ب) کهن‌سال وفرتوت  5          ج)مدح و ثنا 5         د) مصون و محفوظ 5

Ü      الف) استراق سمع 5         ب) پرندگان خوش‌خوان  5     ج)تذهیب نفس 5      د) نیکو خصال 5

Ü      الف) بنیان‌گذار  5           ب) خدمت‌گذار 5                  ج) درخواست 5       د) برخاست 5

 

دانش

3-       

باتوجّه به معنی املای کدام گزینه نادرست است؟

الف)التفاط : توجّه کردن 5   ب) اعزاز‌: گرامی داشتن   5  ج) خوار‌‌ : پست و فرومایه  5  د) رخصت : اجازه 5

الف) ضمان : پذیرفتن  5    ب) صواب : درست  5        ج) طرّار : دزد 5        د)قوص قزح : رنگین کمان

فهم

4-       

در جای خالی شکل صحیح کلمه را به کار ببرید .

Ü      .......... و آبادانی کشور به تلاش شما دانش آموزان نیازدارد. ( امارت -  عمارت )

Ü      کوه‌های .......... از برف زاگرس پرشکوه و دیدنی است. ( مستور - مسطور )

کاریرد

5-       

با استفاده از حروف در هم ریخته یک واژه ی مناسب بنویسید .

ض،ی،ف،ت،ل (                                  )      ع،ا،ت،د،س (                                )

ترکیب

6-       

هر یک از کلماتی که به تشدید نیاز دارند تشدید آن را در جای مناسب بگذارید .

متهم  - خط ساحل  - حق تعالی  -  شفقت حق و حقیقت

ارزشیابی

7-       

کلمات هم آوای ( سفیر و صفیر ) را در جمله به کار ببرید .

 

www.gafkurd.persianblog.it

کاربرد

8-       

در متن زیر پنج غلط املایی وجود دادر آن‌ها بیابید و صحیح آن‌ها را در شماره‌های زیر بنویسید.

     اگر کسی به جواب مشغول شود و او بر بهتر جوابی از آن قادر بوَد، صبر کند تا آن سخن تمام شود، پس جواب خود بگوید بر وجهی که در متقدّم طعن نکند و در مهاوراتی که به حضور او میان دو کس رود، خوظ ننماید.

     آن همه بزرگان حکیم و نویسنده و گوینده و دانش مند ایرانی، چه شب­ها که به روز رسانده­اند تا نام ایران بماند و عزّت و سر بلندی این سرزمین آسیب نبیند . چه انسان­هایی که در سرمای توان فرصای زمستان و گرمای طاقت سوز تابستان صبوری ورزیده­اند تا مرزهای این سرزمین از گزند دشمنان مسون بماند.

 

ارزشیابی

9-       

متن املای تقریری

 

   • آریس مت
  • خوانندگان و بازیگران
  • کارت شارژ همراه اول