تاريخ : | | نویسنده : مدیر

سال سوم

1- معنی کدام یک از موارد زیر درست ذکر نشده است ؟

الف- این کار از برای خود کردم ، نه از بهر تو ، هیچ اندیشه مدار .( ترس به خود راه مده )

ب- این همه نقش عجب بردر و دیوار وجود / هرکه فکرت نکند ، نقش بود بر دیوار . ( هرکه به تو فکرنکند )

ج- چون بر حاجت خویش فایق آمدی مگر نیّت بدل کردی .( تغییر عقیده دادی ) 

د- پیامبران طریق مبطلان بَرنَوَشتند . ( راه و روش انسان های نادرست را از میان برداشتند )

2- مفهوم کدام گزینه با سایر گزینه ها متفاوت است ؟

الف-نگهبان گنجی تو از دشمنان / و دانش نگهبان تو جاودان

ب- دانش اندر دل چراغ روشن است / وزهمه بد بر تن ِ تو جوشن است .( جوشن : زره )

ج- که دانش زتنگی پناه آورد / چو بیراه گردی به راه آورد .

د- علم بال است مرغ جانت را / بر سپهر او برد جانت را

3- آثار مربوط به همه مؤلفان در همه گزینه ها درست است به جز ......

الف- (سیَرالملوک : امام محمد غزالی -   مرگ رنگ : سهراب سپهری )

ب-( روزها : اسلامی ندوشن       -    آینه های ناگهان : قیصر امین پور )

ج- (منطق الطّیر : عطار نیشابوری   -  فرج بعد از شدّت : محسن تنوخی )

د- (جام جم : اوحدی مراغه ای       -  دری به خانه خورشید : سلمان هراتی  )

4- با توجه به معنی ، املای کدام گزینه صحیح است ؟

الف- ( وحله : مرحله   -   نصرت : یاری )                     ب- (مقهور : شکست خورده قوص قُضح : رنگین کمان )

ج- ( فراخ : آسودگی   -  سیرت : خلق و خوی )               د- ( سَنا : روشنایی        - تلخیص : کوتاه کردن )

5- درکدام گزینه اضافه تشبیهی نیامده است ؟

الف- باران رحمت بی حسابش همه را رسیده               ب- خوان نعمت بی دریغش همه جا کشیده

ج- در دل من چیزی است مثل یک بیشه ی نور ، مثل خواب دم صبح         د- سعدیا راست روان گوی سعادت بردند .

6- آرایه ادبی کدام یک از گزینه های زیر نادرست ذکر شده است ؟

الف- بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار/ خوش بود دامن صحرا و تماشای بهار ( جناس )

ب- بهر این فرمود بهار ای پسر               « کُلُّ یَومٍ هُوَ فی شان » ای پسر ( تضمین )

ج- مپیچ از ره راست بر راه کج / چو دراست حاجت به دیوار نیست . ( تضاد )

د- خبرت هست که مرغان سحر می گویند / آخر ای خفته سر از خواب جهالت بردار ( تلمیح )

7- نقش کلمات در کدام گزینه به ترتیب ذکر شده است ؟

الف- بود بی مزد و منّت اوستادی ( مسند نهاد )

ب- آینه ، چون نقش تو بنمود راست / خود شکن آیینه شکستن خطاست . ( مفعول قید )

ج- تن زجان وجان زتن مستور نیست / لیک کس را دید جان دستورنیست  ( متمم نهاد مسند )

د- آری ! تا شقایق هست زندگی باید کرد ( قید و متمّم )

8- دربیت « علم دین ، بام گلشن جان است / نردبان عقل وحسّ انسان است » چند تشبیه وجود دارد ؟

الف- یک                   ب- سه                      ج- دو                        د- چهار

9- در ترکیبات زیر چند غلط املایی وجود دارد ؟

« مدهوش و متهیّر صریر مُلک -   بسات  حق  -  فروگذاری تربیّت جوانان انحتاط حکومت -  صُلاله ی پاک

 صفارش پیامبر اعظم جوانبه زمین »

الف- شش                    ب- نُه                              ج- هشت                    د- هفت

10- در کدام گزینه حذف فعل به قرینه معنوی صورت گرفته است ؟

الف- دردم از یار است و درمان نیز هم                            ب- الهی! بود و نابود من تو را یکسان

ج- پدرم به مسافرت رفته و هنوز برنگشته است        د- برچشم ها اشک نشسته بود و بر لبها دعا

11- عبارت « با خود می گفتم : قلم را بردار وشرح زندگی خویش را بنویس » کدام نوع نوشته است ؟

الف- بیوگرافی                      ب- اتوبیوگرافی               ج- مونولوگ                         د- دیالوگ

12- دربیت « بدان کوش  تا زود داناشوی            چو دانا شوی زود والاشوی » درمورد حروف « تا چون » کدام گزینه درست است ؟

الف-     هردو حرف ربط هستند                          ب- هردو حرف اضافه هستند .

ج- اولی حرف ربط است و دومی حرف اضافه       د- اولی حرف اضافه است  و دومی حرف ربط

13- در کدام گزینه تمام ترکیب ها ، اضافی هستند ؟

الف- مناجات شبانه ،  جمال عشق ، دست طبیعت                       ب- پرنده ی خیال ، پُل هوایی ، بیشه ی نور

ج- بیشه ی نور ، کودک پنج ساله ، کتاب داستان                       د- داستان راستان ، تماشای بهار ، دانای راز

14- کدام مورد در باره ی تحقیق و پژوهش نادرست است ؟

الف- نخستین گام در پژوهش جمع آوری منابع  و یادداشت  برداری از آنها است .

ب- رعایت قواعد نشانه گذاری مربوط به مرحله دوم کار پژوهش ( نکات مهم نوشتن ) است .

ج- پژوهش و تحقیق ، مسیر درست وعلمی برای یافتن پاسخ پرسش هاست .

د- برخی منابع تحقیق را به سه دسته ی شنیداری ، دیداری و رایانه ای تقسیم می کنند .

15- کدام مورد صحیح است ؟

الف- نقد فقط  به معنای بررسی عیب ها و کاستی هاست .       ب- هدف از نقد عدم اصلاح رفتار ، گفتار، و نوشتار است

ج- در نثر کهن فارسی ، تکرار فعل و برخی کلمه ها بر زیبایی و خوش آهنگی متن می افزاید .

د- دامنه ی مراعات نظیر از زنجیره ی معنایی گسترده تر است

16- جمله ی « امکان نو کردن قافیه در هر بیت وجود دارد » مربوط به کدام قالب شعری است ؟

الف- قطعه           ب- ترجیح بند             ج- قصیده                           د- مثنوی

17- کدام بیت با دیگر ابیات مفهوم مشترکی ندارد ؟

الف- کوه و دریا ودرختان همه در تسبیح اند / نه همه مستمعی فهم کند این اسرار

ب- توحید گوی او نه بنی آدمند و بس / هر بلبلی که زمزمه بر شاخسار کرد .

ج- این درختانند همچو خاکیان / دست ها بر کرده اند از خاکدان

د- پاک و بی عیب خدایی که به تقدیر عزیز / ماه و خورشید مسخّر کند ولیل و نهار

18- با توجه به بیت « تا قیامت سخن اندر کرم و رحمت او / همه گویند ویکی گفته نیاید زهزار » کدام گزینه درست است ؟

الف- تا حرف ربط است                    ب- بیت دو جمله است          

 ج- « رحمت » معطوف به کرم و مفعول است            د- ضمیر او نقش نهادی دارد .

19- مفرد کدام جمع مکسّر درست ذکر نشده است ؟

الف- حِکَم :  (حکمت  )             ب- اصحاب : (صحابه )                  ج- مواعظ : (موعظه )                 د- ابنیه : ( بنا )

20- کدام گزینه از نظر  نوع بن فعل با سایر گزینه ها تفاوت دارد ؟

الف- جَست وخیز                       ب- جُست وجو                   ج- خرید وفروش                       د- گیرودار

 


 

ادبیات فارسی سال دوم

 

1-مفهوم بیت زیر درکدام گزینه آمده است؟

       ده روزه مهرگردون افسانه است وافسون       نیکی به جای یاران فرصت شماریارا

الف-نمی توان­به­دنیااطمینان­کردزیرادنیاهمیشگی­نیست

 وفرصت نیکی به دوستان نمی دهد.

ب- دوستان نیکوکاررامی­توان­به­مرورزمان­شناخت

 چون گذشت­روزگارفرصت­نیکی­کردن راایجادمی کند.

ج-دوستی بادنیای زودگذرشایسته نیست بهتراست

­ازلحظه­های­زندگی درراه نیکی­به­دوستان­استفاده کنیم.

د-گردش روزگارتغییرات بسیاری راباخودبه­همراه­می­آورد

وحتّی روش­زندگی­انسان­هاراتغییرمی­دهد.

 

2-درکدام عبارت غلط­­­ املایی­وجوددارد؟

الف-رایانه­واینترنت­ازمظاهر­آفرینش­گری­بنده­ی­ضعیف­خداونداست.

ب-بگذار­لیاقت­یک­بچّه آشپز راثابت کنم.

 ج-به جمله­های­نغز ودل­آویز امثال­وحکم­ هم می­گویند.

د-چه جای طعام خوردن که سخن گفتن هم نمی­دانی پس برخواست­وبرفت.

 

3-درکدام گزینه کلمات باهم متضاد نیستند؟

الف-چکیده:عصاره                  ب-طرب:تعب    

  ج-فضایل:رذایل                       د-فراز:نشیب

 

4-دربیت­زیرچند کلمه به­شکل­مخفّف به کاررفته­اند؟           نام نیکوگربماندزآدمی            به­کزو ماند سرای­زرنگار

 االف-3کلمه             ب-4کلمه                  ج-5کلمه               د-6کلمه

 

5-معادل واژه­ی ((ایمیل)) کدام است؟

 الف-دورنگار               ب-رایانامه                 ج-سایت                   د-نمابر

 

6-اگربیت زیردومین بیت ازیک شعرباشد قالب شعرکدام است؟

    تورادین ودانش رهاند درست      دررستگاری­ببایدت جست

الف-غزل          ب-مثنوی          ج-  قطعه              د-قصیده

 

7-درشعرزیرکدام آرایه های ادبی وجود دارد؟                       

آب شدبرف زردکوه سپید         تکّه یخ هابه گریه افتادند

  تکّه یخ ها چه­سربه­زیروصبور    جای خودرابه­چشمه­ها­دادند

الف-تضاد-تشبیه               ب-تشخیص ترصیع           

ج-تشبیه-تشخیص               د-سجع-تشخیص 

 

8-اگرنویسنده­شرح­حال­شخص­دیگری رابنویسدبه آن..........واگرشرح حال­خودش­را

بنویسدبه­آن............می­گویند.

الف-اتوبیوگرافی-بیوگرافی           ب-شرح­حال­نویسی-اتوبیوگرافی       

ج-زندگی­نامه­خودنوشته-بیوگرافی        د-بیوگرافی-اتوبیوگرافی

9-درعبارت­زیرچندفعل­مضارع­وجوددارد؟

 همیشه­می­گفت:اگرمابتوانیم کارهایمان­راخودمان انجام­بدهیم­آن وقت خواهیددیدکه چگونه انگشت حیرت به دهان می­گیرند.درهای تلاش برروی هیچ کس بسته نشده است.

  الف-2        ب-3       ج-4     د-5

 

.

 

10-درکدام گزینه­ترکیب­وصفی وجود دارد؟

  الف-خارکش پیری­بادلق­درشت               ب-دردولت­به­رخم­بگشادی            

 ج-تاج­عزّت به­سرم­بنهادی             د-پیش همه کس عزیزباشی

11-باتوجّه به بیت زیر گزینه­ی صحیح راانتخاب کنید.              صبح صادق قدرت کاذب شکست           رشته های دام اهریمن گسست

الف-قدرت-رشته ها(مفعول)         ب-صبح-رشته ها(نهاد)            

 ج-صادق-اهریمن(مضافٌ الیه)           د-شکست-گسست(فعل ناگذر)

 

12-درکدام گزینه واژه­هابه ترتیب(ساده،مشتق ومرکب)هستند؟

الف-قهرمان-راه­آهن-باغبان         ب-روزنامه-ناسپاس-خودنویس       

   ج- خروش -بهره­مند-هنردوست               د-شهرک-سحرگاه-سفیدرود13-((قنددردل­آب شدن))کنایه از............است.

الف-احساس غرورکردن               ب-حسرت خوردن                

ج-به فکرگذشته افتادن              د-احساس شادمانی نمودن

 

14-به کدام یک ازواژه های زیر هنگام پذیرفتن واژه­ی دیگری(ی)اضافه نمی شود؟

الف-راهرو           ب-راه          ج-دیده        د-پوریا

 

15-بیت زیرازچند جمله تشکیل شده است؟                

چه زشت وچه زیبا همه نقش قلم اوست          نی نی نکند زشت نگارنده­ی زیبا

الف-2جمله            ب-3جمله          ج-4جمله         د-1جمله

 

16-درکوتاه نویسی بایددقّت کنیم.................فراموش نشود.

الف-مطالب اصلی           ب-حاشیه گذاری        

ج-جزئیات متن        د-جمله های ادبی

 

17-املای کدام کلمه با توجّه به معنی آن صحیح است؟

الف-تعبیه: قرارداده شده                  ب-منحسر:محدود            

ج-استرلاب:وسیله­ی ستاره­شناسی درقدیم            د-شکرگذاری:ستایش وسپاس

 

18-دراین بیت کدام یک از انواع جناس وجود دارد؟           ابلهی دیداشتری به چرا                گفت نقشت همه کژاست چرا

 الف-جناس خط               ب-جناس تام             

ج-جناس زائد           د-جناس ناقص

 

19-درکدام گزینه کلمات به ترتیب(جمع مکسر،اسم جمع،مفرد وجمع) هستند؟

الف-عناوین،اصول،بازرس،فرزندان         ب-خاندان،لشکر،معدن،تنها           

ج-اعداد،ملّت،پیشنهاد،ایرانیان         د-لطایف،گروه،اموال،اندیشه­ها

 

20-دربیت داده شده کدام کلمات نقش(متمّم)دارند؟         شکرگویم که مراخوارنساخت           به خسی چون توگرفتارنساخت

 الف-مرا،خسی          ب-تو،مرا         ج-خسی،گرفتار         د-خسی،تو

 

 

آزمون ادبیات  سال سوم

1- بیت «هی بیا بامن ، بران این خرس را                       خرس را مگزین  مَهِل هم جنس را » دارای چند جمله است ؟

الف- سه                   ب- چهار                              ج- پنج                              د- شش 

2- در بیت « مهر ابله ، مهر خرس آمد یقین     کین او مهر است و مهر اوست کین »  کدام آرایه ی ادبی به کار نرفته است ؟

الف- تکرار                                 ب- تضاد                            ج- جناس                    د- ضرب المثل

3- کدام بیت با سایر ابیات تناسب معنایی ندارد ؟

الف- چو دانا تو را دشمن جان بود                  به از دوست مردی که نادان بود            

ب- دشمن دانــا بلندت می کنــد                  بـر زمینت می زند نادان دوست

ج- گــر بمیری و دشمنان بخورند                  بــه که محتــاج دوستان بـاشی

د- دشمن دانــا کــه غم جان بود                  بهتر از آن دوست کـه نادان بود

4- نقش دستوری واژه ی « پدر » در کدام گزینه مانند سایر گزینه نیست ؟

الف- زی پدرش رفت و خبردار کرد                 ب- تا پدرش چاره ی آن کار کرد

ج- تا نشویم از پدرش شرمسار                        د- با چشم ادب بنگر پدر را

5- گروه کلمات کدام گزینه همگی باهم ، هم خانواده هستند ؟

الف- منسوخ ، استنساخ ، نسخ ، نسخه                   ب- فنا  ، فانی ، افنیه ، نفی

ج- قصد ، قصیده ، مقصد ، تصدیق                        د- مهدی ، مهد ، هدایت، هادی

6- کدام آرایه در بیت" دور گردون گردو روزی بر مراد ما نرفت  دائماً یکسان نباشد حال دوران غم مخور"به کار رفته است.

الف- نغمه ی حروف            ب- تشبیه                           ج- تلمیح                 د- ایهام

7- مفهوم کدام گزینه نادرست است ؟

الف- راننده ی چرخ و زمان است : زمان را به پیش می برد و آسمان را به حرکت در می آورد.

ب- خوض ننماید : به اندیشه فرو نرود         ج- پویه همی کرد : به تکاپو افتاد

د- بامدادی که تفاوت نکند لیل ونهار: صبحگاهی که طول شب و روز آن باهم یکسان است .

8- معنی واژه ی مشخّص شده در کدام گزینه نادرست است ؟

الف- داد ده تا داد یابی : بخشش          ب- کسی که پند نشنود او خود افتد:  سرش به سنگ می خورد

ج- فهم عاجز شود از حقّه ی یاقوت انار : ظرف مخصوص نگهداری جواهر و .....

د- گفت او زُفت و وفای او نحیف : تند وبی ارزش 

9- کدام گزینه با بیت« در زندگی مطالعه ی دل غنیمت است  خواهی بخوان و خواه نخوان،ما نوشته ایم»ارتباط معنایی بیشتری دارد؟

الف- عیب کسان منگر و احسان خویش                دیده فروبر به گریبان خویش

ب- قدر وقت ارنشناسد دل و کاری نکند            بس خجالت که از این حاصل ایّام بریم

ج- ای دل غم دیده حالت به شود دل بد مکن        وین سر شوریده باز آید به کنعان غم مخور

د- به چشم بصیرت به خود در نگر                   تو را تا در آیینه زنگار نیست

10- آثار « مرزبان نامه ، کلیله و دمنه ، قابوس نامه ، از آسمان سبز » به ترتیب از کدام نویسندگان است ؟

الف- نصرالله منشی ، ابوالفضل بیهقی ، عنصرالمعالی ، سلمان هراتی

ب- اسعد دهستانی ، نصرالله منشی ، عنصرالمعالی ، قیصر امین پور         

ج- سعدالدّین وراوینی ، نصرالله منشی ، خواجه نصیرالدین توسی ، قیصر امین پور

د- سعدالدّین وراوینی ، نصرالله منشی ، عنصرالمعالی ، سلمان هراتی

11- بیت « زی تیر نگه کرد وپرخویش بر او دید    گفتا زکه نالیم که از ماست برماست » چند جمله است ومعنی زی چیست ؟

 الف- پنج به سوی       ب- شش به سوی                 ج- پنج زندگی             د- شش زندگی

21- در عبارت «دیگران نشاندند ما خوردیم  ، اکنون ما بنشانیم تا دیگران بخورند » جمله ی وابسته  کدام است ؟

الف- دیگران نشاندند                   ب- ما خوردیم                   ج- اکنون ما بنشانیم           د- تا دیگران خورند

 

13- در بیت « ای دل ار سیل فنا بنیاد هستی برکند    چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور » کدام آرایه وجود ندارد

الف- تلمیح                   ب- جناس                  ج- تشبیه                  د- تضاد

14- کدام گزینه از آثار منظوم داستانی نیست ؟

الف- منطق الطیر       ب- سمک عیار                ج- لیلی ومجنون              د- بوستان سعدی

51- جمع مکسّر کدام گزینه درست نیست ؟

الف- صاحب : اصحاب      ب- معصیت : معاصی           ج- خصلت : خصائل                  د- طریق : طرق 

16- سوم شخص مفرد ماضی استمراری و دوم شخص جمع مضارع اخباری از مصدر « رسیدن » کدام است ؟

الف- می رسید می رسید    ب- می رسد می رسید       ج- می رسید می رسیدید  د- می رسیدید می رسیدید    

17- کدام گزینه غلط است ؟

الف- دامنه ی زنجیره ی معنایی گسترده تر از مراعات نظیر است . ب- نقد ،  بررسی میزان درستی یا نادرستی چیزی است

ج- درتضمین پنهان به نام شاعر یا نویسنده ای که کلام او آورده می شود ، اشاره نمی شود .

د- اگر شخصی با غیر از خودش سخن گوید مونولوگ نام دارد

18- با توجه به معنی املای کدام گزینه غلط است ؟

الف- استراق سمع : پنهانی گوش کردن      ب- التفاط : توجّه کردن      ج- جزع : بی قراری     د- ضمان : پذیرفتن

19- همه گزینه ها قید دارند بجز گزینه ی ...................

الف- بر راستی بال نظر کرد وچنین گفت                 امــروز همــه روی جهـان زیــر پر ماست

ب- ناگــه زکمینگاه یکی سخت کمـانی                 تیــری زقضــا ی بــد ، بگشاد بر او راست

ج- بر بــال عقاب آمـد آن تیر جگر دوز                وز اوج مـر او را بــه سوی خاک فروکاست

د- برخــاک بیفتاد و بغلتید چــو مــاهی                 آن گاه پر خویش گشود از چپ و از راست 

20- در بیت « باز بنفشه رسید جانب سوسن دوتا     باز گل لعل پوش می بدراند قبا »  نوع اسم های  مشخّص شده به ترتیب کدام گزینه است ؟                  

الف )  خاص ، نکره ، عام        ب)  عام ، خاص ،   نکره        ج) خاص ، خاص ،  عام         د)  عام  ،  عام ، خاص

 

 

آزمون علمی سال سوم مرحله ی اوّل

 

 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام گزینه صحیح نیست؟

 

     الف)  صفا : مسند         ب)  ابربغض : نهاد          ج) آسمان  : متمّم         د)  من : مضاف ٌ الیه   

 

 1. با توجّه به بیت  «در آسمان سینه­ی من ابر بغض خفت      اینک صفای لاله و ریحان گرفته­است»  کدام آرایه نیست؟   

 

الف) طباق               ب)  مراعات نظیر              ج) تشخیص             د) تشبیه

 

 1. اثر کدام یک از نویسندگان زیر درست ذکر نشده است ؟

 

 الف)ابو منصور موفق هروی:الابنیه   ب) محمد علی اسلامی ندوشن : روزها        ج) اوحدی مراغه­ای: جام جم     د) مجد خوافی : غررالحکم

 

 1. در کدام گزینه حذف صورت نگرفته است ؟

 

الف) به نام خداوند جان و خرد.     ب) نه ثنای تو را زبان.    ج) لب ها تشنه بودند و دل ها به انتظار       د) سپاس باد یزدان دانا و توانا را                                 

 

 1. کدام یک از واژه های زیر نادرست معنی  شده است؟ الف) تداعی: برخورد      ب) قریحه : ذوق        ج) سپهر: آسمان       د) ملحق: متّصل
 2. ساختمان واژه های  « قافله­ای،شاهنامه،بی­هنر » کدام گزینه به ترتیب درست نوشته شده است ؟

 

الف) مشتق مرکب – ساده - مشتق        ب)   مرکب - مرکب -  ساده          ج)  مشتق مرکب – ساده - ساده         د) ساده –   مرکب  - مشتق   

 

 1. در کدام واژه بن ماضی به کار نرفته است ؟      الف) آموزگار          ب)  پروردگار           ج)  بریده         د)  خواستگار   
 2. کدام گزینه با بقیه هم خانواده نیست ؟          الف)  نصرت          ب) عناصر         ج)  منصور         د)  انصار    
 3. کدام یک از ترکیبات زیر صفت ندارد؟       الف ) جشن مهرگان       ب) کاملترین کتاب          ج) سلامت روان           د) فکر بسته               
 4. زمان کدام فعل با بقیه متفاوت است؟    الف)  بروند          ب)  برمی­داشتند            ج)  نمی­شنوند         د) می­خوانم
 5. اگر بیت:« گلابست گویی به جویش روان         همی شاد گردد زبویش روان» بیت اوّل شعری باشد کدام قالب شعری است؟

 

الف)  قصیده          ب)  غزل            ج)  قطعه          د)  چهارپاره

 

 1. دربیت:« دانی که چه­ها چه­ها چه­ها می­خواهم             یعنی که تورا تورا تورا می­خواهم» قافیه و ردیف به ترتیب کدام کلمات هستند؟

 

الف) دانی و یعنی قافیه، بقیه بیت ردیف   ب) دانی و یعنی قافیه، می­خواهم ردیف   ج) چه­ها و تورا قافیه، می­خواهم ردیف   د)چه­ها ردیف ، تورا قافیه

 

 1. املای کدام گروه کلمات نادرست است؟         الف )طرز دید          ب) طنین دلنشین      ج) پیامبر اعظم      د) ختبه­ها و وصایا  
 2. كدام يك از گزينه هاي زير جمله ي ادبي نيست ؟

 

الف) تو كز محنت ديگران بي غمي                               ب)  روزها فکر من این­است و همه شب سخنم     

 

ج) هنر چشمه ي زاينده است                                       د)  امشب سکوت پنجره پایان گرفته­است

 

 1. معادل فارسی کدام کلمه نادرست ذکر شده است ؟

 

الف) مظلوم:محروم      ب) خصلت: ویژگی     ج) سعادت: خوشبختی    د) رسول: فرستاده

 

 

 

1-      با توجّه به معنی املای کدام واژه نادرست است ؟

 

الف )  ذلّت : خواری           ب) صواب : پاداش            ج)  ملّاح : ملوان          د)  سیرت : خلق و خوی       

 

2-      در کدام گزینه « چون » حرف اضافه است ؟

 

الف ) چون تو را نوح است کشتیبان ز توفان غم مخور           ب) چو دانا شوی زود والا شوی

 

 ج) چون شیر به خود ، سپه شکن باش                              د)  چو از این کویر وحشت به سلامتی گذشتی                   

 

3-      کتاب «کلیله و دمنه » در چه قرنی و توسّط چه کسی از عربی به فارسی برگردانده شد ؟

 

   الف ) چهارم  عبدالله ابن مقفّع         ب)  سوم نصرالله منشی       ج) پنجم  ابن مقفّع               د)  ششم نصرالله منشی      

 

4-      در بیت « سر آن ندارد امشب که بر آید آفتابی       چه خیال ها گذر کرد و گذر نکرد خوابی » کدام کلمه نهاد نیست ؟

 

الف ) امشب          ب) خیال ها               ج )خوابی               د)  آفتابی

 

5-      کدام بیت ازنظرمعنی ومفهوم باابیات دیگرمتفاوت است؟

 

الف) توحیدگوی او نه بنی آدم­اند و بس             هربلبلی که زمزمه برشاخسارکرد                

 

ب) گفتم این شرط آدمیّت نیست                  مرغ تسبیح گوی وماخاموش 

 

       ج )آفرینش همه تنبیه خداوند دل است          دل ندارد که ندارد به خداوند اقرار

 

       د)هرگل وبرگی که هست یادخدامی کند         بلبل وقمری چه خواند؟یادخداوندگار

 

6-      نقش ضمیر « م » در کدام گزینه با بقیه ی گزینه ها متفاوت است ؟

 

الف ) از ظلمت خود رهاییم ده         ب)  جز نام تو نیست بر زبانم        ج) آن جا قدمم رسان که خواهی         د)  ای یاد تو مونس روانم

 

7-      کدام یک از ترکیبات زیر ترکیب وصفی ( موصوف و صفت ) نیست ؟

 

الف ) نشانه های روشن        ب) مقام علمی        ج) سپهر گردان        د)   نصیحت دانا

 

8-      کدام گروه کلمات همگی مشتق هستند ؟

 

الف )کارکرد ، خوبی، سخندان         ب) گفتار ، عروسک ،گلدان          ج) آموزش ، هوش، دوره          د) دوستان ، دانا ، دلستان

 

9-      اگر بیت « به کوهستان اگر باران نبارد         به سالی دجله گردد خشک رودی » بیت دوم شعری باشد کدام قالب شعری نیست ؟

 

الف ) غزل         ب)  چهار پاره      ج) قطعه         د)  مثنوی

 

10-  در کدام گزینه قید وجود ندارد ؟

 

الف ) شبی یاد دارم که چشمم نخفت                  ب)  روز وشب را می شمارم روز و شب                   

 

ج) تا شب نرود صبح پدیدار نباشد                       د)  هردم از این باغ بری می رسد

 

11-  در بیت « از هر چه بوی عشق، تهی بود خانه­ام      اینک صفای لاله وریحان گرفته است » مسند کدام گزینه است ؟

 

الف ) بوی عشق          ب)  تهی                ج ) صفا              د ) لاله و ریحان

 

12-  فعل جمله­ی «صیادان آن جا بسیار آمدندی » کدام گزینه است ؟

 

    الف ) ماضی ساده      ب)  مضارع اخباری       ج) ماضی استمراری        د)  مضارع التزامی

 

13-  مفهوم کدام گزینه نادرست است ؟

 

    الف ) نیّت بدل کردن : تغییر عقیده دادن      ب)  دخل : وارد شدن        ج) برنَوَشتند : ازمیان برداشتند        د)  حقّه : جعبه­ی جواهرات

 

14-  آرايه ي ادبي مطرح شده در كدام گزينه نادرست است ؟

 

الف) ابروبادو مه وخورشيد وفلك دركارند ( مراعات نظیر )          ب) علم بال است مرغ جانت را          بر سپهر او برد روانت را ( تشبيه )

 

ج) نابرده رنج گنج ميسر نمي­شود ( تضاد)                              د) که دانش ز تنگی پناه آورد         چو بیراه گردی به راه آورد ( تضاد )

 

15-  بن مضارع کدام مصدر نادرست است ؟      الف)   خفتن : خواب       ب) نمودن : نمای      ج)  دیدن : دید        د) برداشتن : بردار

 

 

 

 

 

 


  • آریس مت
 • خوانندگان و بازیگران
 • کارت شارژ همراه اول