تاريخ : ۱۳٩۳/٩/٢٦ | ۱:٤٧ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با سلام خدمت همکاران گرامی و کاربران محترم؛

نشانی تارنمای گروه ادبیات استان کردستان تغییر کرده است و کاربران گرامی می توانند جهت مشاهده مطالب و اخبار جدید آموزشی به نشانی جدید گروه مراجعه نمایند.

نشانی جدید گروه ادبیات استان کردستان:  www.gafkurd.mihanblog.com  تاريخ : ۱۳٩۳/٩/۱٢ | ۱٠:٢٧ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

دریافت آخرین بارم بندی  بر گرفته از سایت تالیف کتب درسی

 

دریافت فایل

به نام خدا
خوش بختانه شیوه ی نامه ی جدید ارزش یابی ذرس های  فارسی ، املا و آموزش مهارت های نوشتاری تصویب و در تاریخ 1/9/1393 به شماره ی 101/1/18501 به صورت بخشنامه به مدارس کشور روانه شده است. 

 

شیوه نامة ارزش یابی درس فارسی،املا و آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش وانشا)

پایه های هفتم وهشتم دورة اوّل متوسطه

مقدّمه

ارزش یابی یکی از عناصر بسیار مهم برنامه درسی است که تنها به پرسش‌های کلاسی یا آزمون های پایانی محدود نمی شود. وقتی که محصول برنامه درسی به شکل بسته ی آموزشی در اختیار مخاطبان و مجریان قرار گرفت، انتظار می‌رود معلمان به منظور اطمینان از میزان تحقق اهداف برنامه، از آزمون‌ها و شیوه‌های متنوّع، برای ارزش یابی استفاده کنند. پیشنهاد می شود در انتخاب شیوه های ارزش یابی اصول زیر رعایت شود:

1 – شیوه ی ارزش یابی باید با اهداف آموزشی و سایر عناصر برنامه، متناسب باشد و معلوم کند که هر کدام از شیوه ها و مهارت ها چه دانش، مهارت و نگرشی را می‌سنجد.

2 – شیوه ی ارزش یابی باید با رویکرد برنامه تناسب داشته باشد، مثلاً در برنامه ای که فعالیت محور و مهارتی است، شیوه‌های ارزش‌یابی در عین توجه به فرایند آموزش، نتیجه و میزان کسب مهارت آموزشی را نیز مورد توجّه و سنجش قرار می دهد.

3 – شیوه ی انتخاب شده، نسبت به سایر شیوه ها، کارآیی بیشتری داشته باشد.

4 – به تناسب ماهیت اهداف و سایر عناصر برنامه از شیوه های متنوّع، استفاده شود.

برای ارزش یابی ازمیزان تحقق اهداف برنامه ی درسی زبان و ادبیات فارسی دوره ی اوّل متوسطه، جهت گیری‌ها متنوّعی قابل طرح  است. در این برنامه با توجّه به اصول و مبانی آموزش زبان و ادبیات فارسی و نیز اهمیت برخی روش های ارزش یابی در این درس به اصول زیر تکیه و تأکید می شود:

1 – ارزش یابی از مهارت های خوانداری زبان

2 – ارزش یابی تلفیقی از مهارت های نوشتاری زبان

3 – ارزش یابی از فرایند آموزش و فعالیت های دانش آموزان

4 – ارزش یابی مستمر (تکوینی) در کنار ارزش یابی پایانی

با توجه به ماهیت برنامه‌ی درسی زبان و ادبیات فارسی و نیز نوع ارزش یابی حاکم بر آموزش، برای ارزش‌یابی این درس، روش‌های زیر پیشنهاد می شود:

1 – آزمون کتبی

2 – آزمون شفاهی

3 – مشاهده ی رفتار

برای استفاده‌ی درست از روش‌های فوق ورعایت رویکردهای ارزش‌یابی در این برنامه، از ابزارهای زیر می‌توان بهره گرفت:

1 – آزمون کتبی شامل سوالات تکمیل کردنی، پاسخ کوتاه، انشایی و ... از ریز مهارت های نوشتاری.

2 –  آزمون شفاهی شامل پرسش های شفاهی از مهارت های گوش دادن، سخن گفتن ، خواندن، درک متن و ریزمهارت های خوانداری (لحن، تکیه و...).

3 – چک لیست، ابزار اندازه گیری عملکرد دانش آموز در مهارت های ارتباطی، توانایی های ذهنی، شرکت در فعالیت های گروهی و مهارت های شفاهی زبان.

شیوه نامه ی ارزش یابی فارسی

 جدول ساعات و مواد درسی زبان و ادبیات فارسی دورة اوّل متوسطه

ساعات

مواد درسی

نوع آزمون و ارزش یابی

4

 

2

 

1)      خواندن فارسی و درک متن

شفاهی –  کتبی

2)      املای فارسی

کتبی

2

3)      آموزش مهارت های نوشتاری

(نگارش و انشا)

کتبی

 

ارزش یابی آزمون های مستمر و پایانی درس های فارسی و درک متن (مهارت خواندن و کاربست ریزمهارت های خوانداری)، املا (مهارت درست نویسی و توانایی تشخیص شکل های صحیح نوشتاری) و درس آموزش مهارت‌های نوشتاری(نگارش و انشا) ، به شرح زیر است:

1 – خواندن فارسی و درک متن: شفاهی –  کتبی (20 نمره)

ارزش یابی تکوینی: 20 نمره: شفاهی

آزمون تکوینی (مستمر) می تواند شامل موارد زیر باشد: روخوانی متن با رعایت آهنگ و لحن مناسب آن، درک مطلب، خود ارزیابی، دانش های زبانی و ادبی، کارگروهی و مشارکت در گفت وگو، حفظ شعر، مطالعه و کتاب خوانی و پژوهش، توانایی در سخنوری و فن بیان، پاسخ به فعالیت ها و تمرین ها، شعرخوانی و روان خوانی.

یادآوری: نمره ی هر یک از ریز مواد بالا، به تشخیص معلّم و متناسب با فرآیند آموزش و شرایط کلاس و درس تعیین می شود.

 ارزش یابی پایانی: 20 نمره : کتبی

نمره گذاری درس ادبیات فارسی پایةهفتم و هشتم دورة اول متوسطه

موضوع

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

نیمه اول کتاب

نیمه دوم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت و معنی واژه

2

5/0

5/1

2

درک متن

4

1

3

4

دانش های زبانی و ادبی

3

5/0

5/2

3

خودارزیابی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

 

نمره ی نهایی: میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی است. (20=2: 40=20+20)

یادآوری: در هر نوبت به دلخواهِ دانش آموز، فقط یک شعر حفظی خواسته شود.

 2 – املای فارسی: کتبی (20 نمره)

- ارزش یابی تکوینی، 20 نمره: 20 نمره املای تقریری تقسیم بر دو + 10 نمره فعالیت های املایی بخش نوشتن و پرسش های معلم ساخته

- ارزش یابی پایانی، 20 نمره: 20 نمره املای تقریری .

* نمره ی نهایی:  میانگین ارزش یابی تکوینی و پایانی (20=2: 40=20+20)

یادآوری: املای تکوینی همیشه از درس خوانده شده، نیست. می‌توان از درس‌های پیشین و حتی دیگر کتاب‌های درسی همان پایه نیز املا گفت.

 • ·         تذکّر: همچنان که در سال های گذشته، یادآور شده‌ایم؛ تشدید (  ّ ) به عنوان یکی از نشانه‌های گفتاری زبان فارسی، آموزش داده می‌شود؛ امّا در ارزش‌یابی درس املا، نمره‌ای به آن تعلّق نمی‌گیرد.

   3- آموزش مهارت های نوشتاری(نگارش و انشا): کتبی (20 نمره)

ارزشیابی این درس در دو بخش صورت می گیرد:

الف) ارزشیابی فرایندی( مستمر)                             ب) ارزشیابی پایانی

الف) ارزشیابی فرایندی(مستمر)،(20 نمره) 

       ارزشیابی  فرایندی،  ارزشیابی عمکردی است که همزمان با پیشرفت فرایند «یاد دهی- یادگیری» و دقیقاً مبتنی بر آموزه های کتاب  درسی صورت می گیرد ؛ یعنی معلّم پس از آموزش درس و به محض ورود به فعّالیّت های نگارشی ارزشیابی را آغاز می کند.

ارزشیابی  فرایندی در دو بخش و مبتنی بر موارد زیر است:

-         بازشناسی(  تشخیصی)،(تمرین  شماره 1 هر درس)، این تمرین ها در پی سنجش و تقویت  توانایی بازشناسی دانش آموزان است  .        

                                  -  آفرینش ( تولیدی) ( تمرین شماره 2 هر درس) ، اهداف آموزشی این تمرین ها، تقویت توانایی  مهارت نوشتن  بر اساس آموزه های هر درس است.

1)  مهارت  نوشتن        -  داوری ( تحلیلی)( تمرین شماره 3 هر درس)، هدف این تمرین ها پرورش توانایی مهارت نقد و  تحلیل نوشته ها، بر اساس سنجه های  کتاب است.

(18 نمره)                             -  تصویر نویسی(انشای آزاد) ، تصویر نویسی با هدف  بالا بردن  دقّت در نگاه و درک عناصر بصری و در نهایت، تقویت مهارت نوشتن، طراحی شده است.

                                             -   بازنویسی حکایت.  در باز نویسیِ  حکایت،  تاکید بر  باز نویسی به زبان ساده و ساده نویسی است.

                                     -  گسترش مثل. در این بخش،  بازآفرینی، گسترش دادن و افزودن شاخ و برگ به اصل مَثل مورد تاکید است.

                                    - درست  نویسی.  درست نویسی ها با هدف  آموزش هنجار های نوشتن و آشنایی با  کاربرد درست واژگان  نوشتار معیار در ساختار کتاب، گنجانده شده اند.                 

* یاد آوری :  هیچ یک از این عناصر و فّعالیّت ها  به تنهایی موضوعِ آموزش  و ارزشیابی نیستند؛ بلکه  همه در   خدمت تقویت توانایی نوشتن هستند. بنابراین  پیشرفت دانش آموزان در مهارت نوشتن،  هدف اصلی است.

 

 
   
       در این بخش،  به دلیل پیوستگی مهارت  های زبانی، مهارت خواندنِ متن تولیدی از سوی دانش

2)  مهارت  خواندن         آموزان ارزش یابی خواهد شد؛ یعنی  لازم است هر دانش آموز، توانایی خوانش صحیحِ  نوشته

            (2 نمره)                   خود را با رعایت  مهارت های خوانداری ( تکیه، لحن، کنش های آوایی و ...) داشته باشد.

 

               ب) ارزشیابی پایانی( 20 نمره)

        بر پایة رویکرد اصلی این برنامه که « آموزش مهارت های نوشتاری» است. همة  عناصر سازه ای و محتوایی  کتاب به دنبال پرورش  «مهارت نوشتن»  هستند؛  بنابراین تمام  آموزه های درس، فعّالیّت های نگارشی، تصویر نویسی یا انشای آزاد، بازنویسی حکایت و گسترش مثل ، نهایتا باید به تولید یک متن مناسب  بینجامد که کم و بیش همة  نتایج  آزمون  فرایندی را در بر گیرد؛ این  نتایج در هر نوبت  و در قالب آزمون پایانی ارزشیابی می شود.

   در ارزشیابی پایانی چند موضوع تعیین می شود  تا دانش آموز یک موضوع را برگزیند و در بارة آن، متنی بنویسد. نوشتة دانش آموز،  بر پایة سنجه های زیر، ارزشیابی می شود.

شیوه نامة ارزشیابی پایانی‹‹ آموزش مهارت های نوشتاری» پایة هفتم و هشتم

نمره

سنجه های ارزشیابی

موضوع

2

2

1. ساختار بیرونی( داشتن مقدّمه، تنه ، نتیجه)

2. ساختار زبانی ( زبان نوشته ساده، جمله ها کوتاه)

الف) ساختار

2

 

3

 

3

 

3

2

1. خوش آغازی (جذّابیّت و گیرایی- نشان دادن نمایی کلّی از محتوای نوشته)  

              

                                           * شیوة بیان نوشته( بیان ساده و صمیمی- بیان                                                2. پرورش موضوع          احساس  متناسب با موضوع)

                                           * سیر منطقی نوشته( پرداختن به جنبه های    

                                             مختلف موضوع- انسجام نوشته)

                                        *  فکر و نگاه نو(نگاه به موضوع، از زاویه ای متفاوت)                                

3. خوش فرجامی ( جمع بندی مطالب- تاثیر گذاری و تفکّر برانگیز بودن)

 

 

ب) محتوا

1

1

1

1. نشانه های نگارشی(نشانه گذاری  به تناسب آموخته ها و نیاز های متن)

2. املای واژگان( نداشتن غلط املایی)

3. پاکیزه نویسی( حاشیه گذاری و  حُسنِ سلیقه)

پ) هنجار های نگارشی

 

نمره نهایی: میانگین ارزشیابی فرایندی( مستمر) و ارزشیابی پایانی است. (20=2÷40=20+20) .

در صورت برخورداری نوشته از فضای خلاقانه و نگاه نو، می توان از برخی کاستی های ظاهری و کم اهمیت مانند خط خوردگی ها، چشم پوشی کرد.

تذکّر: درس فارسی شامل سه عنوان مستقل است که هر یک نمره ی جداگانه ای دارند. تفکیک عناوین و ساعات، نباید بهانه‌ای شود برای توزیع مواد درسی میان چند دبیر، با توجّه به رویکرد تلفیقی و درهم تنیدگی مهارت های زبانی، ضرورت دارد، چهارساعت فارسی در یک کلاس، به یک دبیر واگذار گردد.     تاريخ : ۱۳٩۳/۸/۱٦ | ۱:٢٤ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با سلام کتاب راهنمای معلم فارسی هشتم در لینک زیر قابل دریافت است

 

    دریافت راهنما ی معلم

 نمره گذاری و بارم بندی کتاب فارسی بر گرفته از راهنای معلّم

موضوع

پایانی نوبت اول

پایانی نوبت دوم

شهریور

نیمه اول کتاب

نیمه دوم کتاب

بیان معنی شعر و نثر

6

2

4

6

شناخت واژگان

2

0/5

1/5

2

درک متن

4

1

3

4

دانش های زبانی و ادبی

3

0/5

2/5

3

خود ارزیابی

3

1

2

3

حفظ شعر

2

-

2

2

جمع

20

20

20

 

 

 

 

 

 

 

 نمره نهایی: میانگین ارزشیابی تکوینی و پایانی است.( 20=2: 40=20+20)

یادآوری: هر نوبت به دلخواه دانش آموز یک شعر خواسته می شود.

املای فارسی: ارزشیابی تکوینی کتبی 20 نمره ( ارزشیابی تکوینی20 نمره املای تقریری تقسیم بر2+ 10 نمره فعالیت های املایی)

ارزشیابی پایانی 20 نمره املای تقریری

یادآوری : همیشه املای تکوینی همیشه از درس خوانده شده نیست می توان از درس های پیشین حتی دیگر کتاب های همان پایه نیز املا گفت.

تذکر: در ارزشیابی درس املا به تشدید نمره ای تعلق نمی گیرد.تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٧ | ۸:٥٦ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان
تاريخ : ۱۳٩۳/۸/٧ | ۸:٤۳ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

 

جدول بودجه بندی کتاب فارسی دوره اول متوسطه در سال تحصیلی94/93

پایه هفتم

پایه هشتم

مهر

پایان فصل اوّل

مهر

صفحه 9 تا 28

آبان

پایان درس ششم

آبان

صفحه 29 تا 42

آذر

پایان فصل چهارم

آذر

صفحه 43 تا 76

دی

امتحانات نوبت اوّل

دی

امتحانات نوبت اول

بهمن

پایان فصل پنجم

بهمن

صفحه 77 تا 89

اسفند

پایان فصل ششم

اسفند

صفحه 90 تا 102

فروردین واردیبهشت

پایان کتاب

فروردین و اردیبهشت

صفحه 103 تا پایان کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

خرداد

امتحانات نوبت دوم

 

جدول بودجه بندی کتاب مهارت های نوشتاری دوره اول متوسطه در سال تحصیلی94/93

پایه هفتم

پایه هشتم

مهر

پایان درس اوّل صفحه23

مهر

پایان درس اوّل صفحه23

آبان

درس دوم وسوم تا صفحه42

آبان

درس دوم وسوم تا صفحه42

آذر

درس سوم وچهارم صفحه54

آذر

درس سوم وچهارم صفحه54

دی

امتحانات نوبت اوّل

دی

امتحانات نوبت اوّل

بهمن

درس پنجم وششم تاصفحه77

بهمن

درس پنجم وششم تاصفحه69

اسفند

درس ششم وهفتم تا صفحه87

اسفند

درس ششم وهفتم تا صفحه78

فروردین واردیبهشت

پایان کتاب

فروردین و اردیبهشت

پایان کتاب

خرداد

امتحانات نوبت دوم

خرداد

امتحانات نوبت دوم

 تاريخ : ۱۳٩۳/٧/۳٠ | ۸:٢۸ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

 

دانلود فایل

با سلام و عرض ادب

سرگروه های محترم مناطق  و همکاران گرامی می توانند فایل راهنمای روش تدریس مهارت های نگارشی هفتم و هشتم را از این وبلاگ دانلود نمایند.تاريخ : ۱۳٩۳/٧/٩ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

احتراما خواهشمند است سرگروه های محترم مناطق تاتاریخ  1393/7/16 مشخصات خود را به رایانامه گروه استان ارسال فرمایند.

gafkurd@mihanmail.irتاريخ : ۱۳٩۳/۳/٧ | ۱٠:٤٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

بررسی و نقد سؤالات نوبت امتحانی خرداد 93پایه سوم راهنمایی درس انشای فارسی

ضمن قدردانی از زحمات طراح / طراحان محترم توجّه همکاران گرامی را به نکات ذیل معطوف می دارد:

 • تمام سؤالات  با رویکرد انشایی طرح شده است و از این جهت  از طراح محترم تشکّر ویژه به عمل می آید.
 • سؤال (1) سؤال خوبی است ولی اختصاص یک نمره به دو سؤال علامت زدنی نامناسب است.
 • سؤال (2) به نظر می رسد مصرع بیان شده ضرب المثل معروفی نیست و بهتر بود کلمه ضرب المثل در صورت سؤال درج نمی شد.
 • سؤال (3) بسیار ساده است و در حدّ دانش آموزان دوره ابتدایی است.
 • سؤال (4) گزینه های (ب ) و (د) زیر مجموعه گزینه ی (الف) بوده و عملا سؤال دو گزینه ای است.
 • سؤال (5) سؤال خوب و مناسب است.
 • سؤال (6) کاربرد دو علامت برای یک نمره زیاد است و معمولاً در شعرها از علایم نگارشی استفاده نمی شود.
 • سؤال (7) اختصاص یک نمره فقط برای اتّصال با دو خط منطقی نیست.
 • سؤال (8) سؤال خوبی است اما بهتر بود جزو سؤالات آغاز آزمون باشد.
 • سؤال (9) سؤال بسیار مناسب است؛ امّا کلمه ی بهاران در شهر سنندج به معنی یکی از مناطق شهری سنندج نیز هست که دانش آموز را به اشتباه می اندازد.
 • سؤال (10) سؤال خوب و مناسبی است.
 • سؤال های (9 و 10) هر دو یک هدف را می سنجند.


تاريخ : ۱۳٩۳/٢/۳۱ | ٧:۳٠ ‎ق.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

نقد و نظری بر سؤالات ادبیات آزمون ورودی استعدادهای درخشان
94-93 ( پایه های ششم و نهم )

     پایه ی ششم

1- سؤالات جامع نیست و تمام مطالب و اهداف کتب بخوانیم و بنویسیم را
و مهارت های نوشتاری را در بر نمی گیرد. برای نمونه ، بخشی از دانش های ادبی،  تاریخ ادبیّات است که حتّی یک سؤال از پانزده
سؤال به آن اختصاص داده نشده است و هم چنین مهارت های نوشتاری که بخش عمده ای از
دانش های زبانی و ادبی را تشکیل می دهد و درکتاب به نام «مهارت های نوشتاری» آمده
است از 15 سؤال بهره ای ندارد.

2- جای بسیار شگفتی است که سه متن ، دو متن از گلستان سعدی و یک متن
از شاهنامه، برای انتخاب سؤال و به عنوان درک مطلب آورده شده است و 7 سؤال از
پانزده سؤال را به خود اختصاص داده ( حدود 50% از سؤالات) که هیچ کدام از متن ها
در کتاب درسی نیست و دانش آموز قبلاً با آن روبه رو نشده است. جای سؤال است که آیا
طرّاحان محترم خود با آن همه تجربه و سطح دانش می­توانند در وقت و زمان محدود
اختصاص یافته به آزمون پاسخ دهند؟! به عنوان مثال در سؤال 22 دانش آموز باید شش
بیت از شاهنامه (یک متن تاریخی ) را بخواند تا بتواند یک ترکیب اضافی و یک ترکیب
وصفی را بیابد.

3- اوّلین سؤال ادبیات فارسی ( سؤال یازده آزمون ) از درس پانزده ص
91 ، شعر «میوه ی  هنر » انتخاب شده است که
طرّاح محترم عمداً و یا اشتباهی از کتاب پارسال استفاده کرده و به جای واژه ی
«خوار» ، کلمه ی «خار» را نوشته که علاوه بر تحریف شعر پروین اعتصامی معنی را نیز
تغییر داده که این امر از نظر هر دانایی مردود و از نظر علمی قابل پیگرد است.

4- سؤال دوم ادبیات ( سؤال دوازده آزمون) نیز دارای دو پاسخ صحیح می
باشد یعنی نسبت معنایی «محال و ممکن» تضاد معنایی است که گزینه های 3 و 4 نیز
متضاد هستند.

5- سؤال پانزده دفترچه، متن(حکایتی) از گلستان سعدی است که در متن
کتاب فارسی وجود ندارد و جای تعجّب است که در این سؤال هیچ هدفی از اهداف فارسی را
به خود اختصاص نمی دهد ( نه «مهارت های نوشتاری »مربوط به کتاب و نه مسائل مربوط
به بخش «یادآوری های کتاب» و ...) فقط چهار کلمه از متن برداشته شده و به صورت جا
خالی باید جایگزین شود . در این سؤال اگر کسی قبلاً متن را ندیده باشد قطعاً با
مشکل مواجه خواهد شد حتّی دبیران ادبیات چه برسد به دانش آموزان.

6- در سؤال شانزده دفترچه که باز هم مربوط به حکایتی از گلستان است
هر چهار گزینه درست است ؛ واقعاً جای بسی تأسّف است که سازمان پرورش استعدادهای
درخشان با آن همه تجربه و ... در طرّاحی آزمون چنین رویه ای پیش بگیرد و حدّاقل از
یک دبیر با دانش ادبی برای ویراست علمی سؤالات استفاده نکند.

7- سؤال 22 که از متن شاهنامه انتخاب شده است (آن هم شش بیت ) که 5
بیت آن در کتاب درسی نیست، از نظر علمی صحیح نیست ( استفاده از متن تاریخی برای
دستور امروزی ) ؛ احتمالاً طرّاح محترم دانش آموز پایه ی ششم را با داوطلبان کنکور
اشتباه گرفته است.

8- در همان ابیات شاهنامه «دیو سپید» به عنوان ترکیب وصفی در نظر
گرفته شده است و این در حالی است که در این متن اسم خاص بود و یک اسم مرکّب محسوب
می گردد اگر چه مانند خرّمشهر و سپید رود اضافه مقلوب هم نشده باشد.

 

پایه ی نهم ( سوم متوسطه دوره اوّل )

1-   سؤالات جامع نیست و تمام مطالب کتاب درسی ر اشامل نمی شود. بخشی
از ادبیّات فارسی و دانش های ادبی را تاریخ ادبیات تشکیل می دهد و بخش دیگری از
کتاب را دانش های زبانی وادبی، که بسیار مهم است امّا در سؤالات به هیچ کدام از
این دو بخش توجّهی نشده است.

2-  سؤال یازدهم دفترچه آزمون
تمام گزینه ها نادرست است. گزینه ی 1 تمیز به معنی قوه شناخت نیست ، در گزینه ی 2
اوان به معنی هنگام و زمان است نه اوایل ، در گزینه ی 3 همگن به معنی هم جنس و
همانند و در گزینه ی 4 فرط به معنی از حد گذشتن و زیاده روی می باشد.

3- سؤال دوازدهم نیز تمام گزینه ها اشتباه است زیرا تعب و محنت نسبت
به هم مترادف هستند در صورتی که در هیچ کدام از گزینه­ها  واژه های مترادف وجود ندارد.

4- سؤال سیزدهم گزینه ی یک دارای اشتباه تایپی است که موجب تغییر
معنی عبارت می شود که باید به شکل درست نوشته شود تا آزمون دهنده دچار سردر گمی
نشود. شکل درست ( گهر بی هنر خوار است و زار است و سست )

5-  سؤال شانزدهم هیچ کدام از دانش های  زبانی و ادبی را نمی سنجد .

6- بخش اعظم متن قابوس نامه خارج از کتاب بود در حالی که در دفترچه
ی راهنمای ثبت نام  تأکید شده که از مطالب
کتب پایه ی سوم سؤالات طرّاحی خواهد شد.

 

بررسی کنندگان آزمون:    کمال حسینی                                        فاروق
سلیمانیتاريخ : ۱۳٩۳/۱/۱٠ | ۸:٢٥ ‎ب.ظ | نویسنده : گروه ادبیات استان کرستان

با احترام نتایج آزمون آنلاین که توسط پایگاه کیفیت بخشی درس ادبیات اعلام گردیده است جهت اطلاع درج می گردد.

نام

نام خانوادگی

شماره پرسنلی

محل خدمت

نمره

برهان

محمدی

83565998

ناحیه 1 سنندج

20

دیار

رفاعی

33743014

سنندج/ناحیه2

18.67

شهلا

مجیدی

83560357

سنندج -ناحیه یک

18.67

فریدون

صلواتی

83693998

ناحیه یک سنندج

18.67

عباد الله

زارعی

83947309

ناحیه 2 سنندج

18.67

احمد

قادری

83729653

بانه

17.33

مطلب

قادری

84163371

بانه

17.33

جمیله

محمدی

83573158

سنندج

17.33

ناصر

قادری

83551578

سنندج/1

17.33

فاروق

سلیمانی

83547341

ناحیه یک سنندج

16

یداله

طهماسبی

83991645

قروه

16

شبنم

رضایی

93180730

سنندج- ناحیه یک

15.33

زینب

حشامی

84154731

سنندج - کلاترزان

15.33

فرحناز

رستمی

83907776

قروه

15

هادی

فتحی

83652503

دیواندره

14.67

شراره

کریمی

83601242

سنندج ناحیه 2

14.67

منصور

یزدانی

84167211

سرواباد

14.67

نقشین

قربانی

83730639

بانه

14.67

ژیلا

خالدیان

11744828

قروه/سریش آباد

13.67

ایران

ملاسلیمی

83581545

سنندج کلاترزان

13.67

محسن

سرحدی

83730519

بانه

13.33

جواد

عبدالملکی

83999641

قروه

13.33

کیومرث

زارعی

83905860

قروه

13.33

حمدى

فایقى

84160873

بانه

13.33

شکوه

عزیزی پور

83549907

سنندج /یک

13.33

الهه

ثقفی

83902401

سنندج / یک

13.33

فهیمه

میره کی

83950574

سنندج

13.33

امید

شیخ الاسلامی

84122092

سرواباد

13.33

سید زاهد

زارعی

84167298

قروه

13.33

فوزیه

اله ویسی

83564821

سنندج

12.67

گلزار

خدایار

84153897

مریوان

12.67

ژیلا

اعظمی

83735155

سنندج

12.33

شهربانو

حسین پناهی

33743085

سنندج/ ناحیه 1

12.33

شیوا

طوفانی

83549449

سنندج / یک

12.33

عبدالحمید

خادمی

83845332

سقز

12.33

سیدرحیم

سجادی

84028405

سروآباد

12

پرویز

شاهمرادی

83760028

بیجار

12

سالار

فتحی

83649002

سقز

12

پرستو

کرمی

83578261

دیواندره

12

پروین

حافظ قرآن

83732128

بانه

12

 

 

 

 

 

 سایر شرکت کنندگان  نمره کمتر از 12 گرفته اند

 

 

 

  • آریس مت
 • خوانندگان و بازیگران
 • کارت شارژ همراه اول